söndag 5 maj 2013

Rättstaten måste försvaras

En grund för rättstaten är respekten för lagen. I vårt land är lagarana, allt sedan våra första Riksdagar hölls, fattade med folkstyrets gillande. Utan respekt för rättstaten förfaller ett samhälle varför upprätthållandet av rättstaten hör till statsmaktens allra mest betydelsefulla uppgifter. Ur detta perspektiv är det sorgesamt att statsmaktens företrädare icke agerar mer kraftfullt inför somliga händelser, där rättstaten hånats. Statsmaktens lamhet i denna fråga belyses idag i Dagens Nyheters ledare.

Här nämnes bland andra följande händelser:
  • Rektorn för en av Örebros skolor ser sig föranleden avgå då nämnda befattningshavare utsatts för hot och trakasserier. Nyssnämnda rättsvidriga tilltag synes ha sin grund i elever, eller möjligen föräldrar till desamma, icke funnit sig tillfreds med rektorns tjänstutövning. Istället för att använda rättstatens ordningar tar man till brottsliga metoder.
  • I Ängelholm har en kommunalpolitiker, herr Prytz, tillhörande Sverigedemokraterna, misshandlats i sitt hem samt fått en stuga nerbränd genom anlagd brand. Var och en må ha vilka åsikter de önskar om nämnda parti dock är det otvivelaktigt så att det verkar enligt de rättigheter som Regeringsformen stipulerar. Dessförutan är våld mot enskild person alltid högst förkastligt och oacceptabelt.
  • I Jönköping har kommunalrådet, herr Green, slagits ned bakifrån utanför sitt hem, en så avskyvärd handling att ord saknas att beskriva. Grunden för detta tilltag är icke känd, dock utan att någon explicit anklagelse kan uppställas, må konstateras att herr Green för en hedervärd kamp för att avhysa ett avskyvärt extermkommunistiskt "bokcafe" vilken intill nu fått driva sin hatiska verksamhet från av kommunen finansierade lokaler.
  • I nämnda stad, Jönköping, har ett avskyvärt nationalsocialistiskt möte hållits av "Svenskarnas parti". Även om partiet som sådant har rätt att verka utifrån Regeringsformens statuter synes den argumentation som partiföreträdare bedriver, och som enligt referat även förekommit på nämna möte, strida mot Brottsbalkens 16:e kapitel och dess bestämmelser rörande hets mot folkgrupp. Rättsvårdande myndigheter synes ännu icke ha agerat i denna fråga.
  • I samband med nämnda nationalsocialistiska möte gick så kallade "motdemonstranter" bärsärkagång där egendom förstördes, bilar brändes och ordningsmakten attackerades medelst gatstenar och knallskott. Dessa avskyvärda illgärningsmän, tillhörande diverse hatiska extermkommunistiska sekter, är i sitt förakt för rättstaten icke ett vitten bättre än de nationalsocialister som icke respekterar våra lagar avseende hets mot folkgrupp. Dessbättre synes ordningsmakten ha gripit några av de hatiska kommunisterna, vilka nu torde stå inför lagföring, och om de befinnes skyldiga, och kommer att näpsas med laga straff.
Utöver ovanstående har på detta Forum tidigare, vid ett flertal tillfällen, uppmärksammats hur företrädare för ett av våra riksdagspartier, Vänsterpartiet (ett parti som intill 1991 benämndes Vänsterpartiet Kommunisterna och som har en historia som är så avskyvärd, solkig och skamlig att ord saknas att beskriva), ägnat sig åt avskyvärda hotelser. Hotelser som nämnda partis ledning uttrycker pliktskyldig kritik, vilken icke synes uppriktig då någon uteslutning av de som hotat, enligt de uppgifter som finns vid handen, icke skett.

Statsmaktens outgrundliga lamhet, inför det som beskrivs ovan, går icke att förstå. Riksdag och Regering bör skyndsamt uppmärksamma de oacceptabla hån, som alltifrån avskyvärda nationalsocialister till lika avskyvärda extremkommunistiska företrädare gör sig skyldig till.

Rättstaten måste försvars!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar