fredag 2 maj 2014

Om nationalsocialismen

Förliden gårdag förlänades Svenskarnas Parti, en i vårt land verkande smutsig och vederstygglig utväxt av nationalsocialismen, med största publicitet i såväl etermedia som i dagspressen. Att publiciteten är negativ kvittar lika då den ändock skadar i det att nationalsocialisterna på detta sätt tillskansar sig en plats i det offentliga rummet. Det är icke heller till de, som likt tecknaren av dessa rader bespottar nationalsocialismen, som det just inträffade propagandanumret riktar sig utan till de som av svaghet och bristande bildning skulle kunna vinnas för nationalsocialismens sak.

Bättre hade varit om det nationalsocialistiska spektaklet fullständigt ignorerats av såväl så kallade motdemonstranter som media och att det lämnats till ordningsmakten att nogsamt övervaka varje ord och mening, som uttalades av nationalsocialisterna för att på detta sätt utröna huruvida något strider mot Brottsbalkens 16:e kapitel och 8:e paragraf:

"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."

Åklagare borde ock utifrån samma skäl ägna uppmärksamhet åt nämnda smutsiga nationalsocialistiska utväxts forum på internätet. Land skall med lag byggas och de som icke håller sig till lagarna måste ta konsekvensen.

För den idéhistoriskt intresserade kan det vara av intresse att något belysa den ideologiska grunden för nämnda nationalsocialistiska parti. Det material, som tillhandahålles på det smutsiga forumet, ger en vägledning vilken kan sammanfattas i följande tre punkter.

1) Rasism
Här förfäktar partiet hädiska rasläror. Programmet berättar:

"Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare."

Någon upplysning om hur detta genetiska och kulturella arv definieras lämnas icke i programmet.

Om nu dessa nationalsocialister månar om det västerländska kulturella arvet, som de facto innehåller mycket gott, borde man ge akt på att Kristendomen är en avsevärd del i detta arv. Den kristne bekänner sig till att Gud skapat Människan till sin avbild. Att hänge sig till rasism är därför icke blott att ringakta andra Människor utan ock att häda Gud. I detta sammanhang må ock refereras till Galaterbrevets 3:e kapitel och 28:e vers:

"Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus."

Nationalsocialismen är således en fulständigt förtappad rörelse som endast är värd spott och förakt.

2) Förakt mot folkstyret
Nationalsocialisterna menar att folket icke är klokt nog att vara delaktiga i styret. Detta formuleras på följande sätt:

"Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig allt mer då dagens statsskick bygger på ansvarslöshet, egoism och folksplittring, vilket har möjliggjort inflytande för allehanda särintressen på bekostnad av allmänhetens dito. Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige."

Den stora svagheten i nationalsocialisternas logik är att någon måste avgöra vem som är kompetent nog. Det är i detta som folkstyret, den så kallade demokratin, har sin stora roll att spela. Ingen påstår att folkstyret är perfekt men vi känner ingen bättre ordning. I detta sammanhang finns all anledning att påminna om den store statsmannen Sir Winston Churchills visdomsord:

"Många typer av styrelseformer har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och bedrövelse. Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allsmäktigt. Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna."

3) Nationalisering av en betydande andel av näringslivet
I denna del är det uppenbart att nationalsocialismen hämtar näring från socialismen. Följande exempel kan hämtas ur partiets program:

"Svenskarna skall äga de svenska resurserna: Betydande svenska naturresurser och allmännyttig verksamhet skall ägas av det svenska folket, vilket innebär att all vinst från sådan näring återgår till befolkningen och inte till utländska eller enskilda intressen."

I denna skrivning förenas nationalismen med socialismens ekonomiska principer. Innebörden av begreppet nationalsocialism blir härigenom glasklar.  Civilsamhället skall raseras och det mesta i samhället skall sättas under statens kontroll. Detta är även i linje med Mussolinis fascistiska lära. Att tyrannerna Hitler och Stalin under en tid var såta vänner är i detta perspektiv alls icke märkligt.

1 kommentar:

  1. Kammartjänaren2 oktober 2014 15:38

    Tack för detta stringenta inlägg! Dock skifta vi uppfattning vad "socialismen" anbelangar. Varken Hitler eller Mussolin avsåg med detta begrepp produktionsmedlens tillbakaförande och ägande av det arbetande folket, såsom det kom att förverkligas inom det, nota bene, marxist-leninistiska systemet under Stalin, även av Karl Marx benämnt som proletariatets diktatur. Här gå följaktligen en knivskarp gräns. Den "socialism" som Hitler och i våra dagar det vederstyggliga partiet SvP förespråkar grundas således på nationalism och mystiken om den biologiskt grundade folkgemenskapen, som i sann fascistisk mening anses överbrygga den marxistiska klasskampen.

    SvaraRadera