fredag 6 juni 2014

Nationaldagen


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, vårt lands främste företrädare

Denna dag den 6 juni utgör Sveriges Nationaldag. Detta är en stor högtid då det finns alla anledning att reflektera över vad denna dag syftar till att uppmärksamma.

Den 6 juni år 1523 valdes Gustaf Eriksson, medlem av den ätt som senare kom att benämnas Vasaätten, till Rikets Konung. Med Konung Gustaf uppstigande på tronen grundades i egentlig mening den statsbildning som vår land utgör i det att den så kallade Kalmarunionen slutgiltigt upplöstes. Konung Gustaf lade ock grund till den statsförvaltning som än i denna dag utgör en ryggrad för de åtaganden som åligger staten. Institutioner grundades och skatteväsendet ordnades på ett sådant sätt att en ny era kunde ta sin början.

Av avgörande betydelse är ock att folkstyret etablerades under Konung Gustafs regering. Genom riksmötena 1527 och 1544, där i motsats till i princip varje annat europeiskt land, bondeståndet deltog grundades vår Riksdag som statsbärande institution. Bytydelsen av detta kan icke överskattas.

Från Konung Gustafs dagar och intill våra dagar har riket genomgått en lång kontinuerlig och organisk samhällsutveckling. Förvisso har det varit orostider med krig och ofärd men utvecklingen av staten har ändock kännetecknats av stegvis förändring utan omvälvande revolutioner, som drabbat och slagit sönder så många andra statsbildningar.

Den 6 juni 1809 antogs en ny Regeringsform vilken byggde på maktdelningens gyllne principer. Här fastslogs rättstatens principer och här erkänndes åter folkstyrets urgamla tradition i vårt land, icke minst genom Regeringsformens 57 paragraf: "Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utöfvas af riksens ständer allena vid allmän riksdag". Statsmaktens oberoende och rättsgilla natur deklarerades genom Konungens överseende av den verkställande makten, d.v.s. utövandet av lagarna.

Den stabilitet och den harmoni som en kontinuerlig och stegvis samhällsutveckling skänker är en av orsakerna till den välmåga, som trots alla dagliga problem, ändock kännetecknar vårt land. Det är detta som vår Nationaldag skall uppmärksamma och hylla.

Det finns i sanning mycket att glädjas åt denna dag!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Konungen!

Leve Konungariket Sverige!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar