söndag 29 mars 2015

Monarkins vitala betydelseHans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

De sorgesamma händelser, som på grund av utrikesministerns stora oskicklighet och fullständiga brist på diplomatisk förmåga, raserat Rikets relation med hela Arabvärlden och som äventyrat - för Rikets välmåga - synnerligen viktiga handelsförbindelser, är ett åskådningsexempel på en situation, där lismande och djupt oskickliga politiker nått vägs ände. I dessa situationer är det av oskattbart värde att det finns en från politikens lismande och käbbel fristående institution, som kan träda in och under konstitutionens former ställa tillrätta.

Nämnda institution kan endast upprätthållas av den konstitutionella Monarkin.

I den nu ifrågavarande situationen torde händelseförloppet vara det att utrikesministern i audiens inför Konungen förliden måndag, på uppdrag av Regeringen, skyndsamt hemställde om Konungens bistånd bistånd i denna fråga. Konungen biföll denna begäran och utfärdade ett brev till Konung Salman av Saudiarabien och föranstaltade om en audiens vid vilken ett särskilt sändebud, förre talmannen och den allmänt aktade herr von Sydow, kunde överlämna Konungens brev samt ett ursäktsbrev utfärdat av Statsministern. Härefter synes det icke dröjt länge före det att Konung Salman, enligt uppgift i ett telefonsamtal, till vår högaktade Konung lät meddela att Saudiarabiens ambassadör åter skulle skickas till Stockholm.

Konungen stora betydelse i denna frågas avhjälpande framhålles av det särskilda sändebudet, förre talmannen och den allmänt aktade herr von Sydow

Såsom statschef är Konungen Rikets främste företrädare inför främmande makt, vilket bl.a. manifesterats genom att Konungen, i kraft av Wienkonventionen statuter, ackrediterar Rikets ambassadörer samt att han ock mottager kreditivbrev från främmande makts ambassadörer. Konungen agerande i nämnda fråga har således ett oomtvistligt och starkt stöd i internationell rätt. Ingenting i vår konstitution förhindrar heller på något sätt Konungen att agera på det sätt som skett och i synnerhet då det genomförts på Regeringen uttryckliga hemställan. Ur detta perspektiv blir det rent tramsigt när så kallade "experter" söker misstänkliggöra konungens ingripande.

Denna fråga visar på Monarkins vitala betydelse för Riket.

Leve Monarkin!

Leve Konung Carl XVI Gustaf och hans hus

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar