måndag 6 juni 2016

Monarkins stora värde


Hertiginnan av Östergötland och Hertigen av Skåne

En dag som denna, Fädernelandets Dag, är det naturligt att reflektera över vår Monarki och dess stora värde. Monarkin skänker kontinuitet och harmoni på ett sätt som inget annat statsskick kunnat uppvisa. Ser vi till Europas historia finner vi att de stater, som besparats destruerande omvälvningar och samhällelig oro, är de stater i vilka Monarkin bevarats. Detta är ett historiskt faktum som den mest inbitne republikan har att betänka.

Hade icke de olycksaliga omvälvningarna av år 1918 skett då 1000-åriga Monarkier i Europa såsom Tyskland och Österrike i dumhet och största oförstånd körde sina Monarker på porten hade icke vägen beretts för en av världshistoriens största och grymmaste tyranner, korpralen och illustratören Hitler. Förutsättningarna för en utveckling i konstitutionell monarkistisk riktning fanns men det togs dessvärre icke till vara. Priset vet vi - miljoner och åter miljoner människors död.

Sammalunda var det en stor olycka att den provisoriska regering, vilken tillträdde efter Kejsar Nikolaus abdikation 1917, icke valde att låta Storfurst Mikael, Kejsarens broder, uppstiga på tornen såsom en enande symbol. Istället bereddes vägen för människoplågaren - en av världshistorien mest avskyvärda gestalter - folk- och barnamördaren Lenin. Med en konstitutionell rysk Monarki hade historien sett annorlunda ut och miljoner och åter miljoner människor hade sluppit att erfara den vederstyggliga och högavskyvärda kommunismens våld och människoförakt.

Det Monarkin skänker är en kraft, som står över politiken och som därigenom ger något vilket representerar varje innebyggare. I orostider och då annan olycka timar är detta av synnerlig vikt och kan i vissa situationer vara avgörande för en stats överlevnad.

Monarkin är ock beständig över tiden och när en Monark avlider eller lämnar över till nästa generation, en ordning som tillämpas i flera europeiska Monarkier, finns det alltid en att ta vid. Den som tar vid har ock länge fostrats och förberetts för sin viktiga uppgift.

Den näpna bild, som visas ovan, gör att vi kan se framtiden an med största tillförsikt. En dag kommer Hertiginnan av Östergötland att uppstiga på Silvertronen och vi kan vara förvissade om att Hertigen av Skåne i allt kommer att bistå sin syster. Bilden representerar kontinuiteten, en av Monarkins främsta egenskaper varför den utgör en god utgångspunkt för var och ens reflektioner.

Leve Monarkin!

Leve Konungen och hela Hans Hus!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar