tisdag 7 juni 2016

Statsrådet Ygeman olämplig som statsråd

Denna dag har Konstitutionsutskottet (KU) låtit kungöra sin granskning av Regeringen. I detta finns mycket att reflektera över men det som särskilt föranleder en anmärkning är statsrådet Ygemans oskickliga och inkompetenta agerande då han icke haft förstånd att avhålla sig från uttalanden om ärenden som står under rättsväsendets prövning. Detta är särskilt allvarligt då nämnda mycket oskickliga statsråd har sin befattning på Justitiedepartementet, det departement under vilket rättsväsendet sorterar.

Konstitutionsutskottet uttalar följande rörande det olämpliga statsrådet:

"Även ett uttalande av inrikesminister Anders Ygeman (S) strider mot syftet med kravet på domstolars självständighet i regeringsformen. Inrikesministern uttalade sig om bevisningen i ett fall på ett sätt som tar sikte på en värdering som ska göras av en domstol och inte av en minister. Utskottet anser att inrikesministern inte borde ha uttalat sig om det enskilda fallet, eller i varje fall uttalat sig med större försiktighet.

I ett annat fall ifrågasatte inrikesministern en åklagares beslut om att sätta en person på fri fot istället för att göra en häktningsframställan. Det fanns ett medieintresse av att Anders Ygeman skulle ge en kommentar. KU anser dock att han hade kunnat avstå att uttala sig i det enskilda fallet. Det eftersom uttalandet kommer i konflikt med syftet med regeringsformens regler om myndigheters självständighet."

Ett statsråd och i synnerhet ett statsråd på Justitiedepartementet vilken icke har förstånd nog att se rågången mellan verkställande och dömande makt - grunden i varje rättsstat - är självklart olämplig såsom statsråd och bör därför ofördröjligen avskedas från det ämbete han icke är skicklig nog att inneha.

Själv verkar statsrådet inte vara hågad att dra den nödvändiga slutsatsen då han i kommentarer förvisso säger sig vilja bättra sig men samtidigt framhåller att media och andra förväntar sig att han skall "tycka", ett resonemang som icke är något annat än infernaliskt dumt trams, som än mer visar på statsrådet Ygemans stora olämplighet. Vill nu icke heller Statsministern, vars främsta egenskap näppeligen är att ha råg i ryggen, föranstalta om nämnda oskickliga statsråds entledigande återstår inget annat än att misstroendevotum väcks i Riksdagen.

I grunden är detta en fråga om den bristande maktdelning som föreligger och där pladdrande politruker sätts att inneha höga ämbeten. I en sann maktdelning bör den verkställande makten utövas av obundna och ovälda ämbetsmän som, under Konungens beskydd, verkställer implementerande av lagar och annat grundat på Riksdagens - folkstyrets främsta organ - fattade beslut.

I synnerhet är det olämpligt - ja rent av förkastligt - att politruker skall styra och ställa över Justitiedepartementet. Statsrådsposterna knutna till detta dokument bör utan undantag innehas av obundna, ovälda och erfarna jurister för att säkerställa att politrukers tyckande och pladdrande aldrig någonsin på minsta sätt får påverka rättsväsendets prövningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar