lördag 18 juni 2016

Om det fria ordet

Pastor Sjöberg, tidigare föreståndare för Pingströrelsen, synes ha hamnat i blåsväder av stromstyrka. Nämnde pastor lät med anledning av de djupt avskyvärda illgärningarna i Orlando uttala sig enligt följande:

"Fortsätter "pridekulturen" att provocera kommer det som hänt i Orlando att upprepas i stad efter stad, land efter land" [Sjöberg 1]

"Varför kan inte dessa människor undvika att blotta sig med sin nakenhet och skrytsamt demonstrera för sin livsstil?!" [Sjöberg 2]

För dessa ord har pastor Sjöberg fått utstå skarpaste kritik, ja han har till och med blivit utkastad från Forumet Ansiktsboken (en. Facebook) där nämnda högkritiserade uttalanden offentliggjorts. Socialister och liberaler har inga gränser i sina fördömanden av denne arme pastor.

Frågan måste nu ställas om pastor Sjöberg begått några fel eller om han blott utövat sin grundlagsfästa rätt att uttrycka sig i skrift. Nedan görs en skärskådan av denna fråga.

Vad säger Konstitutionen?

Om vi börjar med vad vår konstitution säger finner vi i Regeringsformens 1:a kapitel och 2:a paragraf följande:

"Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person".

I ovannämnda konstitutionsstatut säges i 2:a kapitlet och 1:a pargarfen:

"Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
...
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med
andra utöva sin religion."

Vad säger Brottsbalken?

Ovanstående uttrycker grunderna. Begränsningar rörande utövandet friheten att uttrycka sig i tal, skrift och bild, finner vi i det underliggande lagrummet Brottsbalken.

Att förtal icke skall få förekomma är en självklarhet och sedan århundraden stadfäst i Rikets Lag. Brottsbalkens 5:3 kapitel och 1:a paragraf klargör detta för oss:

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Icke heller hets mot folkgrupp får ske. Brottsbalkens 16:e kapitel och 8:e paragraf säger:

"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet."

Uttalandet [Sjöberg 1]

Här uttalar pastor Sjöberg ett varningsord och icke på något sätt någon uppmaning varför det icke kan falla under Brottsbalkens bestämmelser rörande "Hets mot folkgrupp". Då ingen enskild utpekas kan omöjligt icke heller Brottsbakens statuter om "Förtal" äga någon tillämpning.

Pastor Sjöberg fäster här uppmärksamheten på att det finns extrema element vilka icke drar sig för att agera på sätt som skett - detta är helt uppenbart - med illgärningarna som färskaste bevis - en objektiv sanning. På inget sätt har pastorn uttryckt att han skulle acceptera de illgärningar och missdåd, som begåtts.

Utifrån Skriften är förvisso homosexualitet en styggelse, något varje Kristen har att allvarsamt begrunda. Dock tillkommer det icke människan att döma. Minns vår Frälsares Ord: "Den som är utan synd må kasta första stenen" [Johannes 8:7]. Däremot har kristna kyrkor och samfund en plikt och skyldighet att varna för nämnda last. Märk här att Konstitutionen stipulerar religionsfrihet.

Slutsatsen är att pastor Sjöberg i uttalandet [Sjöberg 1] icke gjort något klandervärt.

Uttalandet [Sjöberg 2]

Här uttrycker sig pastor Sjöberg mot att människor blottar sin nakenhet i det offentliga rummet. Icke heller detta må stå i strid mot vare sig Brottsbalkens bestämmelser rörande "Förtal" eller "Hets mot folkgrupp". Högst troligt är denna åsikt en mening som torde delas av den övervägande delen av vårt folk. Denna åsikt har ock sitt stöd i Ordningslagens 14:e paragraf, som förbjuder offentlig pornografisk föreställning. Ävenledes Brottsbalkens 6:e kapitel och 10:e paragraf. Här läser vi:

"Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet"

Icke heller i detta avseende föreligger något klandervärt i pastor Sjöbergs uttalande. Dock skulle han undvikit den oaktsamma utlåtelsen om "skrytsamhet", då den skulle kunna uppfattas såsom stötande. Den tillför heller inget då själva sakfrågan behandlas på ett nog så adekvat sätt i uttalandets övriga delar.

Således kan konstateras att kritiken är obefogad!

3 kommentarer:

 1. Det största misstaget Sjöberg gjorde var att förutsätta att Orlando-attentatet skedde såsom återberättat i traditionell massmedia. Jag skrev en kommentar på Sjöbergs blogg och frågade honom om händelserna i Orlando men han raderade min kommentar så någon diskussion kom aldrig igång.

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 3. Oförskämda, elaka och dumma människor vars hjärnor är osmorda göre sig icke besvär på detta Forum.

  Vet hut och skäms!

  SvaraRadera