söndag 2 september 2012

Lagför falskmyntaren

Polisen bör nu skyndsamt gripa den eller de personer, som gjort sig skyldiga till två synnerligen allvarliga brott, falskmynderi och förtal, i det att de förfalskat enkronor vilka försetts med en text som förtalar Konungen. Enligt Svenska Dagbladet finns en polisanmälan från ett företag vilket fått en förfrågan från falskmyntaren att prägla nämnda skandalösa förfalskningar. Genom detta torde tillräcklig upplysning kunna finnas för att gripa förrövaren.

Det finns här anledning att påminna om tillämpliga lagrum i Brottsbalken, som vad gäller de specifika tillgripelserna säger:

5:e Kapitlet (Om ärekränkning)

1:a paragrafen
"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar." 

2:a paragrafen
"Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada."
  
15:e Kapitlet (Om förfalskningsbrott)

6:e Paragrafen
"Den som eftergör inom eller utom riket gällande penningsedel eller mynt eller på annat sätt förfalskar sedel eller mynt, döms för penningförfalskning till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst åtta år."

Dessförutan är ett brott mot Koungen att likställa med ett brott mot vårt statsskick. Här säger Brottsbalken:

18:e Kapitlet (Om högmålsbrott)

"Om gärning som avses i 3--5 kap. innebär förgripelse mot Konungen eller annan medlem av konungahuset eller mot den som i egenskap av riksföreståndare fullgör statschefens uppgifter, må dömas till fängelse i högst fyra år, om å brottet eljest kan följa fängelse i högst sex månader, och i högst sex år, om å brottet eljest kan följa fängelse i mer än sex månader men högst fyra år."

Det saknas således icke goda grunder för att den eller de som gjort sig skyldiga till nämnda brott kan näpsas med laga dom och rättvist avstraffas på det sätt dom förmår.

Noteras kan ock Svenska Dagbladet lyckats uppspåra förrövaren, som säger att det hela är ett "konstverk". Det är icke första gången som konsten, i vårt av värderelativism och kulturradikalism fördärvade samhälle, tas som intäkt för att begå lagbrott. Detta är något som aldrig kan accepteras i rättssamhälle där likheten inför lagen är oeftergivlig. Falskmynteri och förtal är brott oavsett vem som begår den.

Rättsvårdande myndigheter får nu inte spara någon möda för att kunna uppspåra och lagföra missdådaren eller missdådarna.
  

2 kommentarer:

  1. En juridikfråga: finns ingen särskild lag mot förtal om målsäganden är rikets statschef, typ motsvarande högmålsbrott?

    SvaraRadera
  2. Herr Rune,
    Det äger sin riktighet att ävenledes brottsbalkens 18:e kapitel och 2:a paragraf är högst tillämplig. Att detta förbisetts från min sida är en lapsus för vilket jag icke har annat försvar än att min anmärkning författades vid en tidig timma.

    Ber att få hänvisa till min reviderade anmärkning enligt ovan samt i övrigt framföra ett tack till herr Rune för hans uppmärksamhet.

    SvaraRadera