lördag 25 augusti 2012

Avstraffandet av arrestanten Breivik

Även om domen mot den för fasansfulla missgärningar dömde arrestanten Breivik ännu icke vunnit laga kraft redovisar de norska fängelsemyndigheterna de för arrestanten speciellt iordninställda lokaliterna på straffängelset Ila. Vi kan i detta sammanhang lämna det ur ett rättstatsperspektiv olämpliga i denna publicering, vid en tidpunkt då domen ännu icke vunnit laga kraft, och istället reflektera över de faktiska sakförhållanden som uppvisas.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att man uppenbart avser att låta straffången, när domen vunnit laga kraft, förfoga över icke mindre än tre celler. En för vila och uppehållande, en skrivcell, utrustad med modern databehandlingapparatur, och en cell som iordningställts med, förmodligen ganska dyrbar, utrustning i syfte att ge arrestanten möjlighet till fysika övningar.

Med fog måste man fråga sig om även andra straffångar får njuta ovan beskrivna priviliger. Det hela är högst stötande och närmast ett hån mot de som fallit offer för den aktuelle illgärningsmannens dåd. Än en gång synes kriminalvårdsliberalerna vunnit en seger.

Den som döms för brott av nu aktuellt slag måste, för upprätthållandet av allmänhetens förtroende för rättskipningen, avstraffas på ett mer ändamålsenligt sätt. Icke så att en straffånge på något sätt skall avstraffas kroppsligen eller förvaras under förhållanden med bristande sanitet. Dock måste alla arrangemang för förvaring och hantering av den dömde kännetecknas av största enkelhet och utan några som helst extravaganser.

Det måste ovillkorligen räcka med en cell för förvaring av straffången. Önskar straffången skriva kan denne förses med skrivdon, papper och penna, och utföra sitt skrivarbete i cellen. Någon modern databehandlingsapparatur finns i sanning ingen orsak att förse straffången med. Däremot är det rimligt att tillgång till dagstidningar och litteratur kan ges. All fysisk övning bör kunna utföras på den rastgård som iordningställts. Att förse en straffånge, som begått dåd som de aktuella, med kostsam utrusning för fysisk träning är så stötande att ord saknas att beskriva.

Slutligen synes det ock högst viktigt att straffången sätts i kroppsarbete på lämpligt sätt. Han får icke tillåtas att slå dank eller att ägna all tid åt att fortsätta med utvecklandet av sina sinnesförvirrade och på konspiratiosnteorier och tvångsföreställningar grundade avgrundsteorier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar