fredag 3 augusti 2012

Fru Lööf beklagliga lismande

I tävlan om att vara mest politiskt korrekt bland alla lismande politiker, som på varje sätt står efter att vinna publicitet i samband med det så kallade Pride-evenemanget, finner vi dessvärre ordföranden för det hedervärda centerpartiet, fru Lööf.

I sin publicitetshunger lägger fru Lööf, i en fråga om blodgiving, så dumdristiga förslag att till och med de homosexuellas egen organisation, RFSL, protesterar. Vad frågan gäller är när homosexuella män skall få agera såsom blodgivare. Fru Lööf menar att samma regler skall tillämpas som för hetrosexuella män. Det fru Lööf, i sin lismande publicitetsiver, icke synes fästa minsta avsikt på är att risken är 80 gånger större att en homosexuell man bär på hiv-virus jämfört med en hetrosexuell man. Dessbättre synes såväl socialstyrelsen som RFSL inse detta obestridliga faktum.

Fru Lööf har icke övertygat under sin tid som partiledare. Icke bara denna gång har förnuftet fått stå tillbaka för den politiska korrekthetens lismande, vilket är synnerligen beklagligt. Fortsätter dessa dumheter kan det icke uteslutas att centerpartiet, ett parti med många goda ståndpunkter, måste se sig om efter en ny partiordförande. De nu av fru Lööf producerade dumheterna står icke långt efter alla de tramsigheter som den kortvarige och oskicklige socialdemokratiske partiordföranden, herr Juholt, undslapp sig i tid och otid. Hur det gick för herr Juholt vet vi.

9 kommentarer:

 1. H:r Fältmarskalk, här finns också ett ideologiskt spörsmål för en konservativ. Rätta mig gärna om jag har fel men är det inte i detta fall så att fru Lööf tillämpar en abstrakt, liberal princip utan hänsyn till verkligheten, och att denna verklighet sedan i form av RFSL ger sig till känna och avvisar den fritt svävande liberalen?

  SvaraRadera
 2. Herr Rune,
  Otvivelaktigt har herr Rune en poäng här. Fru Lööf utgår ifrån utopin:

  "Alla blodgivare skall behandlas lika"

  Om ovan formulerade utopi är sprungen ur liberala eller socialistiska utopier kan diskuteras. Möjligen kan den härledas från båda.

  Att verkligheten, som alltid är komplex och aldrig alldeles svart eller vit, innehåller randvillkor, som måste beaktas för att fara och kaos skall kunna undvikas, bekymmrar icke. Snarare betraktas verklighetens randvillkor som irriterande störningar, som till varje pris måste undertryckas, för att bilden av den ideala utopiska modellen skall kunna upprätthållas.

  Av den fortsatta diskussionen i grundfrågan, som under dagen bl.a. förekommit i riksradions sändningar, framgår att det ävenledes finns andra grupper där restriktioner tillämpas i fråga om blodgivning. En av dessa består i att "karenstid" tillämpas för personer, som under längre tid vistats i länder där malaria härjar, oavsett vari deras exponering för nämnda farsot bestått i. Detta förhållande stärker bilden av den omöjliga och farliga väg som fru Lööf givit sig in på. När det gäller allvarliga farsoter måste alltid stora säkerhetsmarginaler upprätthållas.

  Dock, vilket är sorgesamt, tror jag alltfort att huvudsyftet med fru Lööfs obetänksamma utspel är att plocka billiga poänger i spelet om att erhålla största möjliga gunst bland de politiskt korrekta.

  SvaraRadera
 3. Om fru Lööfs inre överväganden kan vi bara spekulera. Visst kan det finnas ett politiskt motiv att vilja hålla sig väl med en stor, rosa väljargrupp men jag tror att fru Lööf faktiskt menar vad hon säger. Jag tycker att man ska respektera politiska motståndare i så måtto att man utgår från vad de säger och inte från vad man gissar om eventuella baktankar. Bättre, renare, sakligare debatt på det sättet.

  I den mån fru Lööf är en lismare är det nog i så fall snarast i en motsatt riktning, nämligen i form av en anpassning till den icke-liberala, folkliga del av centerpartiet vars tolerans hon är beroende av som liberal partiledare.

  (Uttrycket "politiskt korrekt" är för övrigt allvarligt besudlat av antihumana krafter och h:r Fältmarskalken bör hålla sig för god för att använda detta.)

  SvaraRadera
 4. Herr Rune,
  Förvisso kan vi endast spekulera i fru Lööfs inre överväganden men faktum kvarstår att annonserandet av kravet på denna "reform" nogsamt valts att sammanfalla med det så kallade Pride-evenemanget. Att "reformförslaget", ur ett rent sakligt perspektivt, synes vara synnerligen illa underbyggt pekar dessförutom på att det hela är ett hafsverk. Icke heller förfaller det vara på det viset att denna "reform" är önskad av de berörda, vilket för mig är ännu ett tecken på hur illa övervägt det hela är.

  Jag vill tro fru Lööf om bättre men frunktar att hon, i ett ansträngt opinionsläge, fallit offer för publicitetsiver. Dessvärre synes det mig icke heller vara första gången detta inträffar.

  Att fru Lööfs lismande skulle vara riktat mot det herr Rune benämner centerpartiets "folkliga del" kan jag icke hålla med om, i det fall herr Rune med nämnda begrepp avser den, förvisso alltmer begränsade kärna, som huvudsakligen utgörs av landsbygdsbefolkning. Denna kärna, som till många delar hyser hedervärda värdekonservativa värderingar, känner jag tämligen väl i det att jag har såväl fränder som vänner inom denna.

  Denna "folkliga" kärna torde näpperligen tilltalas av fru Lööfs synnerligen liberala åsikter inom det område till vilket Prideevenemanget kan inordnas.

  SvaraRadera
 5. Normalt, alltså inte under Pride, tonar hon som partiledare ned sina liberala åsikter inför det gamla hederliga centerpartiet.

  Jag håller i likhet med h:r Fältmarskalken för troligt att utspelet var tänkt att glädja Pridefolket. Samtidigt menar jag att det är fel att begränsa kritiken till dylikt. Det är alltför vanligt att politik inte diskuteras i politiken utan fastmer "spelet" och "taktiken". Mera fruktbart vore att diskutera de åsikter som framförs snarare än spekulera i eventuella bakomliggande motiv.

  SvaraRadera
 6. "Normalt, alltså inte under Pride, tonar hon som partiledare ned sina liberala åsikter inför det gamla hederliga centerpartiet."

  Då jag icke besöker centerpartiets möten och än mindre är medlem av nämnda parti kan jag här icke ha någon egentlig synpunkt. Dock torde det, som herr Runes kommentater antyder, stå klart att centerpartiet, åtminstone i vissa avseenden, utvecklats i en högst liberal riktning vilket varit menligt för traditionellt värdekonservativa ståndpunkter.

  "Mera fruktbart vore att diskutera de åsikter som framförs snarare än spekulera i eventuella bakomliggande motiv"

  Denna herr Runes ståndpunkt motsätter jag mig icke men när publicitetsivern blir så, i mitt tycke, påfallande, som i fallet med fru Lööfs utspel, anser jag det ändå motiverat att diskutera "spel" och "taktik". De sakliga förhållandena, i den aktuella frågan är för mig så uppenbara att sakdiskussionen som sådan tjänar föga, då den endast slår in fullständigt öppna dörrar och därigenom, i ett sakligt perspektiv, är ointressant.

  Faran med politikernas publicitetshunger och lismande är att anseendet för folkstyret krackeleras. Om politiker uppträder på ett sådant sätt att de icke förmår att förmedla kunnande och respekt, byggande på sakliga och vederhäftiga resonemang, är vi i sanning illa ute.

  SvaraRadera
 7. Herr Rune,
  "(Uttrycket "politiskt korrekt" är för övrigt allvarligt besudlat av antihumana krafter och h:r Fältmarskalken bör hålla sig för god för att använda detta.)"

  Det kan äga sin riktighet att begreppet som sådan av vissa besudlats men dess egentliga innebörd är icke desto mindre relevant.

  För mig innebär "politisk korrekthet", vilken förkommer såväl inom politik, religion och kultur, att man vare sig vågar eller vill stå för sin egen åsikt. Fokus är att behaga de man förväntar sig olika slag av gentjänster från. Inom politiken är dessa gentjänster givetvis röster men inom andra områden kan det ävenledes vara frågan om olika slag av rent personlig vinning.

  Har herr Rune ett bättre begrepp för nämnda företeelse använder jag gärna detta. Dock, företeelsen som sådan kommer jag fortsatt vara ytterligt kritisk mot.

  SvaraRadera
 8. Den företeelse som ligger bakom när h:r Fältmarskalken använder uttrycket "politiskt korrekt" skulle med fördel kunna betecknas som kappvänderi eller opportunism. Det är ord vilka inte leder till antihumanistiska associationer.

  SvaraRadera
 9. Det gläder mig mycket att jag denna dag för första gången och förhoppningsvis inte sista gången kan hålla med skribenten av ovanstående artikel. Förhoppningsvis vill skribenten i framtiden överraska mig flera gånger.

  SvaraRadera