onsdag 18 september 2013

Ultrafeministerna löper amok

Statsministern utsåg igår Elisabeth Svantesson till statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet. Statsrådet Svantesson är erkänt kunnig på området och har ock avlagt ekonomi licentiatsexamen.

Dock förhåller det sig så att statrådet har en bakgrund som är svår att fördraga för de som förespråkar barnamord (benämnt abort för att icke allt för öppet avslöja nämnda gärnings omänsklighet) i det att statsrådet en gång varit medlem i den av humanism genomsyrade organisationen Ja till Livet. Denna organisation sammanfattar på sitt Forum beskriver sin mission enligt följande:

"Vi är en ideell förening med över 18 000 stödmedlemmar. Tillsammans arbetar vi för ett stärkt människovärde - även vid livets gränser. Vi tror att alla människor har ett okränkbart värde, oavsett ålder, kön eller eventuella handikapp. Genom vårt arbete vill vi vara en röst för livet och för dem som inte har kraft att själva göra sina röster hörda! "

I en intervju med statsrådet i nyhetsprogramet Aktuellt blev icke arbetsmarknadspolitiken huvudämnet, nej här diskuterades istället statrådets tidigare medlemskap i Ja till Livet såsom huvudämne. Statsrådet dristade sig här att uttala att frågan av abort är komplex. Detta uttalande var för mycket för mycket för alla korrekta ultrafeminister vilka nu synes löpa amok på det allra mest besynnerliga sätt.

Ultrafeministerna synes i detta avseende ha avskaffat vår grundlagsfesta åsiktsfrihet. Att vara emot barnamord (så kallad abort) är icke tillåtet och om någon ens på minsta sätt ifrågasätter nämnda handling bör, enligt ultrafeministerna, vederbörande uteslutas från varje offentligt uppdrag samt i princip fråntas sitt medborgerliga anseende.

Bland de allra mest vansinniga kommentarer som uttalats denna dag märktes den kallhamrade ordföranden i Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU) som helt frankt i morgonradion deklarerade att barnamordsfrågan (den så kallade abortfrågan) alls icke är komplex utan mycket enkel i det att det skulle vara en fråga om "kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp". Inget kan vara mera fel, ett foster är från det välsignade befruktningsögonblicket en mänsklig varelse som måste åtnjuta ett ovillkorligt skydd.

Tramset och dumheten i resonemanget om "kvinnans rätt till sin egen kropp" faller på sin egen orimlighet. I nuvarande barnamordslagstiftning (den så kallade abortlagstiftningen) stipuleras att barnamord (så kallad abort) får ske upp till artonde veckan av graviditeten. Således skulle fostret då graviditeten övergår från den artonde till den nittonde veckan övergå från en del av kvinnans kropp till en mänsklig varelse. Detta saknar all form av medicinsk grund. Dessutom förhåller det sig så att barnamord (så kallad abort) kan beviljas, efter särskild prövning, upp till och med tjugoandra veckan. Logiken i denna lagstiftning lyser helt med sin frånvaro. Grymheten i det hela framstår i all sin tydlighet då barn som fött under tjugoandra veckan kunnat räddas och då vi vet att barn födda från tjugoåttonde veckan har goda möjligheter att överleva.

Ovanstående pekar entydigt på att det välsignade befruktningsögonblicket är den enda rimliga definitionen av en mänsklig varelses tillblivelse.

Heder åt dem som vågar stå upp för allas rätt till Liv!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar