lördag 27 december 2014

Det bästa för Sverige

Konungen lät i sitt jultal uttala följande:

"I år har det varit val till Europaparlamentet, riksdag, landsting och kommuner. Det har betytt förändringar i styret av vårt land - som det ska vara i den demokrati som är Sverige. Nu är vi dock i ett läge där den parlamentariska framtiden kan te sig osäker och vi kanske ska ha ett extra val i mars. Det är min förhoppning och övertygelse att denna ovanliga situation kommer att lösa sig till det bästa för Sverige."

Det synes nu såsom våra politiker kommit till sans och tagit fasta på Konungens ord ty även om den idag träffade Decemberöverenskommelsen icke saknar brister torde den dock vara "det bästa för Sverige" i nuvarande situation.

Gott är att statsminister Löfven, för vilken inledningen på ämbetsperioden varit fylld av största tafflighet och oöverlagda överväganden som gränsat till rent hasardspel, svalt förtreten över sitt mediokra valresultat och accepterat det förslag, som framlagts av de så kallade Allianspartierna, och vars syfte består i att skapa förutsättningar för stabilitet i riksstyrelsen.

I nuvarande situation, där ett extraval högst sannolikt slutat i status qoe, torde den nu träffade så kallade Decemberöverenskommelsen vara den mest ändamålsenliga hanteringen av det brydsamma läge, som uppstått. Utifrån ett konstitutionellt perspektiv är dock icke överenskommelsen alldeles invändningsfri. Viktigt att uppmärksamma i detta sammanhang är att överenskommelsen icke äger ringaste laga kraft vare sig i offentligrättslig eller civilrättslig mening. Överenskommelsen är informell och vår konstitution, inbegripande Riksdagsordningen vilken utgör det centrala lagrummet vad gäller ifrågavarande brydsamheter, gäller allt fort. Detta innebär att överenskommelsen kan brytas när helst lismande politiker finner detta ändamålsenligt för sin partiegoistiska sak.

Måhända hade det varit bättre att förändra Riksdagsordningen i den riktningen att tillåta flera samtidiga förslag än två vid omröstningen om statsbudgeten. I detta hade den stabilitet som Decemberöverenskommelsen suktar efter kunnat åstadkommas på laga grund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar