fredag 9 september 2016

Hertigen av Södermanland kristnad

Vid en högtidlig akt i Drottningholms Slottskyrka upptogs denna dag, genom det Heliga Dopet, Hans Kunglig Höghet Prins Alexander, Prins av Sverige, Hertig av Södermanland i den kristna gemenskapen.


Hennes Högvördighet Ärkebiskopen förrättar det Heliga DopetDeras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Värmland med Hertigen av Södermanland efter dopets förrättande.

Det Heliga Dopet torde vara ett av de allra viktigaste ögonblicken i en människas liv. Här finns all anledning att nogsamt betänka vår Frälsares Ord [Matt:28:18-20]:

"Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,  lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar