lördag 18 juli 2015

Statsministern saknar förtroende för vice statsministern

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet synes ämbetet vice statsminister sakna befogenhet och innebörd. Enligt nämnda artikel är nämligen förhållandet att det är statsrådet Wallström, som träder in i statsministerns ställe och icke statsrådet Romson. Det hela är synnerligen anmärkningsvärt då statsministern i sin anmälan av statsråd inför kammaren den 3 oktober 2014 deklarerade att statsrådet Romson är vice statsminister. Ur kammarprotokollet, och dess andra paragraf, kan följande citeras:

"Statsråd, vice statsminister och chef för Miljödepartementet är Åsa Romson."

Har då statsministern narrats och farit med osanning inför de valda ombuden för Sveriges folk?

För att skärskåda denna fråga må utgångspunkten tagas utifrån Konstitutionen. Regeringsformens sjätte kapitel och tionden paragraf stipulerar:

"Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den äldste av dem företräde."


Uppenbart är att statsministern icke utsett någon ställföreträdare i det att statsrådet Wallström, i egenskap av det statsråd som har längst tjänstgöringstid förrättar statsministerns uppgifter i hans frånvaro. I sin anmälan inför kammaren använde statsministern begreppet vice statsminister, utan att formellt relatera detta till konstitutionen och utan att definiera dess innebörd. I de hedervärda ministärer, som den högkompetente tidigare statsministern, herr Reinfeldt, ledde var de statsråd, vilka titulerades vice statsminister - dåvarande statsrådet, fru Olofsson, respektive dåvarande statsrådet, major Björklund - formellt utsedda till statsministerns ställföreträdare. Här fanns således en relation mellan titeln vice statsminister och statsministerns ställföreträdare i konstitutionell mening.

Det synes såsom statsministern, känd för sin stora tafflighet, näst intill mixtrat med konstitutionen i detta spörsmål. Det må vara att statsrådet Romson är ett höginkompetent statsråd (minns exempelvis hennes stora och oförlåtliga dumheter i frågan om Auschwitz) men då får statsministern vara så god att icke göra sken av att en så oskicklig och inkompetent person utses till vice statsminister om än detta ämbete, genom den tafflige statsministerns mixtrande, är ett ämbete utan innebörd och utan betydelse.

En anmälan till Konstitutionsutskottet bör skyndsamt göras i syfte att låta statsministern inge en förklaring till ett agerande som synes oacceptabelt. Det kan icke accepteras att statsministern, om än han är behäftad med största tafflighet, ger sig ut i konstitutionella tassemarker.

När kommer denne statsministers och denna ministärs oförbätterliga tafflighet att upphöra? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar