fredag 18 januari 2013

Ny ateistisk sammanslutning

Vårt land hitills mest framträdande sammanslutning, med det synnerligen missvisande namnet "Humanisterna", en kallhammrad och vederstycklig sekt, som ser som sin främsta uppgift att förtala, håna, misstänkliggöra oss troende och få oss att framstå som löjeväckande och minder vetande männsikor, synes nu i sin fullständiga känslolöshet och ombecilla enkelspårighet nått så långt att ävenledes ateister fått nog. I Svenska Dagbladet låter en herr Pettersson kungöra att en ny ateistisk sekt sett dagens ljus. Namnet på denna sistnämnda sekt, "Fria humansiter" synes förvisso inte mycket bättre valt än den sekt man brutit sig ut från men herr Pettersson skall ändå ha all heder av sin kritik gentemot sekten "Humanisterna". Herr Pettersson låter uttala:

"Humanisterna i Sverige har gått allt mer mot att driva en antiteistisk linje snarare än en humanistisk. Ibland har det funnits en skrämmande antagonism gentemot troende och alla former av religion. Oviljan att hantera utvecklingen inom Humanisterna har gått så långt att vi nu väljer att grunda det nya förbundet Förenade humanister, för ett bättre debattklimat."

I grunden står dock givetvis även sekten "Fria humansiter" för en alltigenom materialistisk förnuftstro där man icke erkänner att det finns en andlig dimension i tillvaron. Det må stå var och en fritt att förneka tillvarons andliga dimention, men det som slår fullständigt slint i är när den andliga dimensionen kritiseras medelst materialistiska argument. Denna argumentation är, enligt mitt allra bestämdaste förmenande, i grunden omöjlig. När herr Pettersson skriver, enligt vad som refereras nedan, har han icke förstått mycket om andlighet. Herr Petterssons penna tecknar:

"Vi har en stark tilltro till det mänskliga förnuftet och vetenskapen. Vi är övertygade om att den vetenskapliga metoden kan trumfa alla dogmatiska trosuppfattningar när det gäller att förklara världens beskaffenhet och att det inte krävs ett regelrätt krig mot religionen för att förmå den synen att genomsyra samhället."

Det är uppenbart att herr Pettersson icke är särdeles bevandrad i vare sig den Heliga Skrift eller den Kristendom som följer ur denna. Hade herr Pettersson borde bemödat sig att exempelvis läsa Johannes 18:36, där vår Frälsare klart och tydligt lär oss:

"Mitt rike är icke av denna världen"

Herr Pettersson kunde ha fortsatt med Lukas 17:20-21 där vår Frälsare säger oss:

Och då han blev tillfrågad av fariuséerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sade: "Guds rike kommer icke på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen,

ej heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Det är det.'. Ty se, Guds rike är invärtes i eder"

Vidare lär oss vår Frälsare i Lukas 21:33:

"Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås".

Ovanstående är enbart några av de många bibelord, som enligt min fasta övertygelse, pekar ut att det lönar föga att söka beskriva den andliga dimension i den enkelspåriga förnufttrons materalistiska termer. Med detta blir ateisternas kritik av andligheten, utifrån materialistiska resonemang, helt innehållslös och utan någon egenlig mening.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar