tisdag 25 mars 2014

Äktenskapet - en akt mellan man och kvinna

En artikel i Svenska Dagbladet förliden helg, rörande en lärotrogen och hedervärd kyrkoherdes vägran, att i full enlighet med lag vägra, utföra en så kallad "vigsel" mellan samkönade par synes ha väckt allehanda, av tidens nycker fördärvade och från den Kristna läran allt mer avskilda, liberalteologers vrede.

Senast i raden, av de som i sitt studium av den Heliga Skrift endast läser de ord som överensstämmer med det evangelium som skrivs av tidens nycker, är en av liberalteologiens främsta mediaikoner, pastor Klein.

Pastor Klein förordrar, i sin totala kapitulation inför det evangelium, som är skrivit av tidens nycker och icke givet av Gud, att präster i Svenska Kyrkan skall tvingas genomföra så kallade "vigslar" mellan samkönade par. Respektlösheten, inför det verkliga Evangeliet - det som är givet av Gud - framgår också i pastor Kleins ovårdade och vederstyggliga ordval:

"Det är för mycket feglir. Höstens kyrkomöte borde kunna driva igenom en förändring".

För pastor Klein är det således "feglir" att följa HERRENS bud. Är det någon som är anfrätt av största feghet så är det pastor Klein. Att en präst i våra Fäders Kyrka, om än anfrätt av liberalteologiens märkliga irrläror, förfäktar ståndpunkter likt denna är så sorgesamt och så beklämmande att ord saknas att beskriva.

Det är uppenbart att pastor Kleins Bibel saknar det andra kapitlet i Genesis där verserna 18-25 lyder:

"18) Och HERREN Gud sade: "Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves."

19) Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.

20) Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.

21) Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.Då sade mannen: "Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen."

22) Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.

23) Då sade mannen: "Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.

24) Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.

25) Och mannen och hans hustru voro båda nakna och blygdes icke för varandra."

Av någon outgrundlig anledningen synes ävenledes en del av Matteusevangeliet felas i pastor Kleins Bibel. Visst är att verserna 1-12 i dess artonde kapitel icke tillhör det som pastor Klein studerat:

"1) När Jesus hade slutat detta tal, drog han bort ifrån Galileen och begav sig, genom landet på andra sidan Jordan, till Judeens område.

2) Och mycket folk följde honom, och han botade där de sjuka.

3) Då ville några fariséer snärja honom och trädde fram till honom och sade: "Är det lovligt att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?

4) Men han svarade och sade: "Haven I icke läst att Skaparen redan i begynnelsen 'gjorde dem till man och kvinna'

5) och sade: 'Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött'?

6) Så äro de icke mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja."

7) Då sade de till honom: "Huru kunde då Moses bjuda att man skulle giva hustrun skiljebrev och så skilja sig från henne?"

8) "För edra hjärtans hårdhets skull tillstadde Moses eder att skiljas från edra hustrur, men från begynnelsen har det icke varit så.

9) Och jag säger eder: Den som för någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott."

10) Då sade lärjungarna till honom: "Är det så med mannens ställning till hustrun, då är det icke rådligt att gifta sig."

11) "Icke alla kunna taga emot det ordet, utan allenast de åt vilka sådant är givet.

12) Ty visserligen finnas somliga som genom födelsen, allt ifrån moderlivet, äro oskickliga till äktenskap, andra åter som av människor hava gjorts oskickliga därtill, men somliga finnas ock, som för himmelrikets skull självmant hava gjort sig oskickliga därtill. Den som kan taga emot detta, han tage emot det."

Ovanstående citat ur den Heliga Skrift går icke att misstolka. Äktenskapet är en akt mellan Man och Kvinna och ingenting annat. Härifrån skiljaktiga ståndpunket är grova irrläror som fullständigt saknar stöd i Läran. Om någon skall förbjudas att förrätta vigslar så är det de liberalteologer, som sätter tidens nycker framför Herrens Ord. Vill dessa liberalteologer icke taga till sig den sanna Läran återstår inget annat för desamma än att taga av sig prästkappan och avsäga sig predikoämbetet. I våra Fäders Kyrka hör de icke hemma!

1 kommentar:

  1. Tyvärr är sådana reaktioner inom statskyrkan legio. Man borde inte ha gått med på skilsmässa och kvinnopräster. Men man ville sitta kvar vid köttgrytorna som statskyrka och därför kompromissade man med Herrens påbud. Resultatet har blivit därefter.

    Fr

    SvaraRadera