lördag 9 juli 2016

Fru Kindberg Batras tal

I en tidigare anmärkning på detta Forum reflekterades något över Statsministerns tal i Visby härförleden. Ett mediokert tal med skryt och billig retorik blandad med plumpa utlåtanden. I sanning inget tal från en statsminister av vilken kan förväntas åtminstone någon statsmannalik egenskap. Kontrasten till det tal, som fru Kindberg Batra idag höll i Almedalen kunde icke varit större. Det hela var som att jämföra en person med statsmannaegenskaper mot en medelmåttig kommunalpolitiker vars förmåga föga överstiger ordförandeskapet i en taxeringsnämnd.

Fru Kindberg Batras tal tog sin utgångspunkt i den verklighet var har att leva i. Att alltid ta fasta på verklighetens förhållanden och icke visionära drömmar utan verklighetsförankring - ja ibland av rent utopiskt slag. Verklighetsförankring utgör ett av konservatismens adelsmärken. På ett synnerligen konkret sätt redogjorde fru Kindberg Batra för område efter område.

Glädjande var ock att fru Kindberg Batra så tydligt framhöll vikten att den som har förmåga har en plikt göra rätt för sig. Ävenledes detta är något, som tillhör konservatismens hörnpelare. Denna dygd återfinner vi ävenledes såsom en central del i det dr Martin Luther lär oss och som generation efter generation fostras i intill dess att socialister och liberaler fördärvade undervisningssystemet genom dumsekulära influenser.

Applåderas skall ock fru Kindberg Batras löfte om att skärpa straffsatserna för de vederstyggliga brottslingar och våldsverkare vilka kränker flickor och unga kvinnor. Samhället kan aldrig någonsin acceptera dessa kränkningar. De kräk, som ägnar sig åt dessa styggelser, måste näpsas och avstraffas på ett väsentligt strängare sätt än vad som sker idag. Att de dessförutan, om de icke äger svenskt medborgarskap, efter avstraffandes förpassas utanför Rikets gränser är högst rimligt. Icke minst för att de fördärvar och förstör för det stora flertalet människor, som sökt sig till vårt land för att få skydd och försörjning. Ingenting får tillåtas att på något sätt ursäkta ifrågavarande missdåd.

Den som, likt tecknaren av dessa rader, bekänner sig till ett konservativt förhållningssätt har all anledning att se framtiden an med tillförsikt. I fru Kindberg Batra finns tvivelsutan ett mycket gott ämne för statsministerämbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar