fredag 1 juli 2016

Ateistisk dumhet

I Svenska Dagbladet låter gudsförnekarna i den inskränkta ateistsekten Humanisterna, ett synnerligen missvisande namn, uttrycka sitt missnöje med att de icke ges statliga subsidier ägnade åt livsåskådningsorganisationer. Det man vänder sig emot är att "bara de tror på något övernaturligt" är berättigade till statliga medel för nämnda ändamål. I detta avslöjar sekten sin stora inskränkthet, för att icke säga dumhet. Sanningen är att sekten icke förstår ett vitten om religionen eller dess innebörd.

Hade sekten och dess medlemmar istället studerat Skriften skulle de funnit Johannes 18:36 där vår Frälsare lär oss:

"Mitt rike är icke av denna världen"

Det nämnda ateistiska gudsförnekarsekt gör är att betrakta religionen utifrån världsliga fysikaliska storheter vilka vi kan observera och mäta. Det man i sin stora inskränkthet icke förmår att inse består i det faktum att religionen icke kan trängas in i rums- och tidsdimensioner och därmed behäftade storheter. Vad är det som säger att hela tillvaron kan beskrivas av fysikaliskt mätbara storheter? Att något icke fysikaliskt kan observeras genom våra begränsade sinnen eller mätas med apparatur vi utvecklat med hjälp av våra begränsade intellekt innebär på intet sätt att det icke existerar. En färgblind ser icke färger men detta innebär ju icke färger skulle vara obefintliga. En döv hör icke ljud men detta innebär icke att ljud inte finns. Är färger "övernaturliga" för den färgblinde? Är ljud "övernaturliga" för den döve?

Religionen är något mycket större och handlar om tillvarons andliga dimensioner - dimensioner som icke är ämnade att beskriva i fysikaliska storheter. I detta finns intet "övernaturligt".

Talet om "övernaturlighet" är enbart ett uttryck för förakt och förlöjligande av troende. Vi vet att nämnda sekt, vars rätta namn borde vara "Antihumanisterna", ofta ägnar sig åt detta. Författarna av artikeln, herrarna Sturmark och Westerberg, borde besinnat sig innan de satt ord på sina inskränkta dumheter i detta avseende. Nu får de istället stå där med enbart skammen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar