lördag 23 juli 2016

Hotet mot Rättsstaten

Redaktör Hildebrandt uppmärksammar i en läsvärd ledare, publicerad i dagens nummer av Svenska Dagbladet, de oacceptabla angrepp, på rättstjänare, som sker i så kallade "utsatta områden". Ur denna kan citeras:

"Stenkastning är vardag och det är bara tur att ingen polis skadats. Lämnas polisbilen utan tillsyn blir den genast sönderslagen. Underbemannade och underbetalda arbetar dessa rättsstatens frontsoldater i en hotfull och pressad arbetsmiljö som nästan påminner om en krigszon."

Även om individer i detta våldsverkande patrasket, av slynglar, grips, leder det sällan till någon påföljd värd namnet. det hela överslätas. Detta förhållande är fullständigt oacceptabelt och ett hån mot varje laglydig medborgare och icke minst mot det stora flertalet av andra innebyggare, bosatta i de aktuella orterna, vilka är högst laglydiga och hedervärda personer.

Ett grundproblem i detta är att individens egna ansvar icke hävdas. Socialister, och dessvärre ävenledes en och annan liberal, vinnlägger sig istället om att söka "strukturella orsaker" för det inträffade, ett resonemang vilket sedan - åtminstone implicit - nyttjas för att ursäkta våldsverkarna. Det må vara hur det vill med "strukturella orsaker" och ingen torde förneka att förhållandena på ifrågavarande orter lämnar mycket övrigt att önska, men detta får aldrig någonsin frikänna någon från sitt individuella ansvar eller ursäkta angrepp på rättstjänare.

De individer, som ägnar sig åt ovannämnda vederstyggliga våldsdåd, är ynkliga och slemma brottslingar och skiljer sig här vid lag icke från andra brottslingar. Det är synnerligen viktigt att samhället är tydlig med att brott mot lagen och dess tjänare är brott oavsett i vilket sammanhang de begås. Detta borde även förstås av inskränkta socialister.

Rättssamhället måste nu ta till krafttag. Ordningen i dessa "utsatta områden" måste upprätthållas utan minsta kompromiss. Patrullering måste ske till en nivå där ordning kan säkerställas. Räcker icke Polisens nuvarande resurser bör det allvarligt övervägas att insätta militär trupp, antingen ur de reguljära och stående insatsbataljonerna eller ur de nationella skyddsstyrkorna (Hemvärnet), för nämnda ändamål.

Vidare måste det säkerställas att varje gripen slyngel i våldspatrasket lagförs och avstraffas med så strängt straff som lag förmår. I detta måste ock påföljderna skärpas vilket våra politiker föranstaltat om men som dessvärre lär ta en viss tid. I detta bör progressiva straffskalor övervägas, där påföljden ökas väsentligt vid återfall. Den som första gången kastar sten mot en rättstjänare bör vid första resan avstraffas med åtminstone 3 års fängelse, vid den andra resan med 6 års fängelse och därpå med 12 års fängelse.

Rättsstaten måste upprätthållas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar