onsdag 27 november 2013

Skandalöst agerande av justitierådet Lambertz

Förliden gårdag sändes i Sveriges Television programmet "Veckan Brott", ett i sig synnerligen tveksamt program i det att dess främsta syfte synes vara att tillfredsställa det behov av frosseri i våld, brott och andra hemskheter som tillhör den mänskliga naturens mindre hedervärda egenskaper. Denna gång behandlades de mycket mörka och dunkla mål i vilka en herr Bergwall (tidigare innehavare av namnet herr Quick) först befunnits skyldig för att sedan helt och hållet frikännas.

I denna anmärkning skall icke själva skuldfrågan behandlas då tecknaren av dessa rader icke besitter tillräckliga informationer för att behandla saken i denna del. Här skall istället belysas det anmärkningsvärda sätt på vilket ett justitieråd, en av rikets högsta domare och medlem av Högsta Domstolen, agerar. Ett sätt på vilket det skäligen måste ifrågasättas om ifrågavarande justitieråd, herr Lambertz, överhuvudtaget förstått rättstatens allra mest grundläggande principer, nämligen att en domstols utslag gäller och måste respekteras intill att det upphävs av högre rätt.

I det vämjeliga spektakel, som i går utspelade sig i televisonsprogrammet "Veckans Brott", fördes en diskussion mellan bland andra justitierådet Lambertz och den självgode, om än med icke så ringa intelligens utrustade, professor Persson. Det hela urartade fullständigt i det att justitierådet och professorn käbblade såsom de vore oborstade smågossar som bråkade i sandlådan. Diskussionen, där de två hela tiden käbblade i mun på varandra och där professor Persson icke drog sig för att benämna sin kombattant som "dåre", urartade fullständigt. Det hela var synnerligen olustigt och icke värdig ett justitieråd och en professor.

Än mer anmärkningsvärt var att justitierådet hela tiden drev tesen om herr Bergwall skuld och därigenom förkastade senare domstolsutslag, som slutat i firande. Då justitierådet Lambertz sitter i vårt lands högsta juridiska institution, den hedervärda Högsta Domstolen, är det ett alldeles oeftergivligt krav att han måste respektera utslag i landets domstolar intill dess de prövats på laga sätt. Genom sitt agerande har justitierådet Lambertz brutit mot allt vad som måste kunna förväntas av en hög ojävig ämbetsman och medlem av Högsta Domstolen. Justitierådet drar genom sitt oförlåtliga agerande skam över hela rättstaten och respekten för den samma.

Efter det som skedde i det vämjeliga televisionsprogramet, i vilket justitierådet, om han besuttit det minsta av omdöme både vad avser hans egen heder och rättstaten, borde ha avböjt deltagande, kan omöjligen justitierådet Lambertz kvarstanna på sin höga post. Har justitierådet Lambertz icke själv förmågan att inse detta faktum, vilket dessvärre kan betvivlas, måste höga vederbörande snarast tillse att justitierådet avlägsnas från sitt ämbete. Vi kan icke ha ett justitieråd, som icke vare sig förstår eller respekterar rättstatens allra mest grundläggande principer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar