torsdag 4 juli 2013

Konung Albert nedstiger från tronen


Hans Majestät Konung Albert II, Belgernas Konung

Hans Majestät Konung Albert II, Belgernas Konung lät igår afton tillkännage att han har för avsikt att på Belgiens Nationaldag den 21 juli avser att nedstiga från tronen. Hans Majestät lät vid ett tal till nationen utsänt i såväl radio som televison kungöra:

"Mina Damer och Herrar,
Det är med största rörelse som Vi denna dag adresserar Eder.

Vi är medvetna om att ingen av Våra föregångare uppnått 80 års ålder i utövandet av sina uppgifter.

Vi känner nu att Vår ålder och hälsa icke längre tillåter Oss att utöva vårt ämbete på det sätt Vi skulle önska.

Vi skulle vara försumlig mot Vår plikt och mot Vår uppfattning om hur Konungaämbetet skall utövas om Vi till varje pris kvarstannar i Vårt ämbete, utan att ha den fulla förmågan att utöva detsamma.

Detta är i grunden en fråga om respekt för Eder, kära landsmän.
Efter 20 år på tronen är det nu tid att överlämna ämbetet till nästa generation.

Vi noterar att Prins Filip är väl förberedd att efterträda oss. Han har tillsammans med Prinsessan Matilda Vårt fulla förtroende.

Under åren, och särdeles under handelsmissioner till utlandet har Prins Filip visat sitt stora engagemang för detta land kära som han tagit till sitt hjärta.

Och framför allt, med tiden lärde Vi oss att vårt land kan räkna med en extra tillgång, Dig min kära kollega!

Med en rik tillgång på talanger, är dess mångfald, med sin energi, med sin generositet, synes framtiden för vårt land i mycket goda händer!

Således är det med lugn och tillförsikt, som Vi såsom vår avsikt låter tillkännage att Vi nedstiger från tronen den 21 juli 2013, samma dag som vår nationaldag, till förmån för Tronföljaren, Vår son Filip.

Under hela Vår regeringstid, har en djup övertygelse väglett vårt utövande av Konungaämbetet.

Rollen som Belgarnas Konung legitimeras enbart genom att tjänandet folkstyret och medborgarna.

I detta avseende måste Konungaämbetet fortsätta att utvecklas med tiden.

Den 20 juli avser Vi, att såsom seden bjuder, återigen tala till Eder, och Vi kommer att närvara vid ceremonin den 21 juli med Drottningen och den nye Monarken.Vi vill här tillkännage för Eder vilken stor ära och välsignelse det varit, att under en stor del av Vårt liv, kunnat ägna Oss åt att tjäna vårt land och dess innebyggare.
 Drottning Paola och Vi kommer aldrig att glömma den hjärtinnerliga relation som vuxit fram mellan Oss och vår befolkning.

Vi tackar för det förtroende Ni har skänkt, för Edra uttryck av sympati och stöd, ibland också med viss kritik oss. Men alltid har Vi förklarat att Ni besitter ett varmt hjärta.Vi besitter mångfaldiga minnen av många möten under glädjerika dagar så väl som under dagar av stor prövning. Naturligtvis betyder icke avlutandet av Vår Regering att våra vägar skiljs och att vi tar avsked. Tvärtom!Leve Belgien! "

Konung Albert, som är Belgiens är den sjätte Monarken på Belgiens tron, har betytt mycket för sitt lands enhet. Med stor skicklighet har Konung Albert, i den roll som den belgiska konstitutionen ger honom, bidraget till bildandet av regeringar i en situation där provinsiella särintressen hotat hela nationens existens.


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Brabant

På Belgiens tron uppstiger nu såsom ny Konung Tronföljaren Hans Kunglig Höghet Prins Filip, Hertig av Brabant, Prins av Belgien. Ny tronföljare blir, enär Belgien numera tillämpar ordningen med full kognatisk tronföljd, Hertigen av Brabant äldsta dotter Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Elisabet, Prinsessa av Belgien. Hennes Kunglig Höghet kommer vid sin faders uppstigande på tronen att förlänas titeln Hertiginna av Brabant, den belgiske tronföljarens hävdvunna titel.


Konung Oscar II, Konung Alberts morfaders fader.Konung Karl XV, Konung Alberts mormoders morfader-

Nämnas bör att det belgiska Konungahuset har mångfaldiga förbindelser med vårt eget högaktade Konungahus. På mödernet är Konung Albert sprungen från Huset Bernadotte i det att hans moder Hennes Majestät Drottning Astrid, Belgernas Drottning, Prinsessa av Sverige, var dotter till Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland. Konung Albert räknar till sina anfäder icke mindre än fyra Konungar av Huset Bernadotte, Konung Karl XVI Johan, Konung Oscar I, Konung Oscar II och Konung Karl XV. Linjen till den sistnämnde kommer sig därav att Konung Albets mormoders moder var Hennes Majestät Drottning Lovisa, Drottning av Danmark, Prinsessa av Sverige, vilken av Konung Karl XV dotter.

Det belgiska Konungahuset som sådant är sprunget ur det ärevördiga Huset Sachsen-Coburg och Gotha vilket i sin tur är en gren av Huset Wettin. Huset Sachsen-Coburg och Gotha är vår egen högaktade Konungs möderneätt.


Vår högaktade Konung Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha, Huset Sachsen-Coburg och Gothas Överhuvud, Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, samt den blivande nye belgiske Konungen Hans Kunglig Höghet Prins Filip, Hertig av Brabant, Prins av Belgien.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar