tisdag 31 juli 2012

Det är Kyrkans plikt att stå upp för Ordet

Svenska Dagbladet låter meddela att propagandaevenemanget för ett homosexuellt levnadssätt, det så kallade Pride, idag inleds i Stockholm. Såsom synes ha blivit en "sedvana", får nämnda arrangemang oproportionerligt stor publicitet. Alla de lismande politiker, som leds av den politiska korrekthetens evengelium, spar här ingen möda att sjunga homosexualitetens lov.

För undvikande av missförstånd må här deklareras att varje människa är försedd med en fri vilja. Denna fria vilja är det var och ens ansvar att förvalta. Den som då väljer ett homosexuellt levnadssätt är här fri att göra sitt val. Det är här icke människans sak att dömma utan detta är en sak mellan vår Herre och vederbörande.

Med detta sagt måste det dock tydligt klargöras att den Heliga Skrift lär oss att ett homosexuellt levnadsätt icke är något gott levnadssätt. Tydligheten i den Heliga Skrift rörande detta spörsmål är mycket stor och kan icke ifrågasättas. Människan är skapad till man och kvinna och detta Skapelsens verk är inget som ankommer på människan att ifrågasätta. Att denna Skapelsens ordning har ett syfte är en självklarhet.

För den som ytterligare vill fördjupa sig i vad den Heliga Skrift lär oss i detta kan bland annat hänvisas till 3:e Mosebok 8:23, som uttryckligen säger: "Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse".

Även det Nya Testamentet har åtskilligt att lära oss. I Romarbrevet 1:26-27 lär oss exempelvis Paulus: "Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;  sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön."

Det sorgesamma är att vår, av liberalteologer fördärvade, Kyrka icke förmår att lära ut Skriftens ord utan närmast, i vissa avseenden, föraktar detsamma. Istället för att följa Herrens Ord inger sig Kyrkan i aktiviteter där det som Skriften betecknar som en styggelse bejakas. För den som till äventyrs icke skulle vara medveten om hur illa det är ställt hänvisas till Kyrkans hemsida, där förra årets aktiviterer redovisas. Det hela är så skamligt och avskyvärt att ord saknas att beskriva.

Det är Kyrkans absoluta plikt och uppdrag att stå upp för och lära ut Skriftens Ord. I detta måste Kyrkan, såsom en tillskyndare av människokärlek, våga att varna människan för det homosexuella levnadssättet, det levnadssätt som Skriften betecknar som en styggelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar