onsdag 3 april 2013

Dumhet hos nordkoreansk tyrann saknar gräns

Den kommunistiske nordkoreanske diktatorn och tyrannen Kim Jong-un, som synes vara en borskämd oerfaren snorvalp, fortsätter med sin synnerligen farliga lek med elden. Förenta Nationernas generalsekreterare, herr Ki-Mon, låter i ett mycket välavvägt uttalande meddela att "Kärnvapenhot är ingen lek" något som den nordkoreanske snorvalpen icke fäster minsta vikt vid.

Att kärnvapen är en styggelse och ett hot mot hela Skapelsen torde stå klart för var och en som är i besittning av normal fattningsförmåga. Länge levde världen under ett reellt hot från de dödsbringande kärnvapnen. Under "terrorbalansens" mest kritiska dagar, särdeles under den så kallade Kubakrisen, var vår värld endast en hårsmån från Armageddon. Mycken möda har sedan lagts på att i någon mån mildra hotet från dessa förfärliga vapen, som förvisso finns kvar, men som ändock genom viktiga internationella avtal till någon del desarmerats.

En första grundsten är det avtal som benämnes "Fördraget om icke spridning av kärnvapen" vars främsta syfte var att begränsa antalet länder vilka får inneha kärnvapen.  Nämnda fördrag ger Förenta Staterna, Ryssland (Sovjetunionen vid den tidpunkt avtalet slöts), Storbritannien, Frankrike och Folkrepubliken Kina rätt att inneha kärnvapen. Förutnämnda stater är utgör ock Säkerhetsrådets permanenta medlemmar. I detta sammanhang kan noteras att Nordkorea undertecknade det ifrågavarande  fördraget år 1985 för att sedan, i trots mot världssamfundet, svekfullt lämna detsamma år 2003.

Ett annat fundament i begränsningen av kärnvapenanvändning utgörs av det så kallade fullständiga provstoppsavtalet vilket slöts år 1996. Även detta avtal trotsas av den kommunistiska implementationen Nordkorea vilken, i förakt mot världsamfundet, genomfört provsprängningar 2006, 2009 och senast innevarande år. Det var ock sistnämnda sprängning, som föranledde världsamfundet att skarpt och rättmätigt reagera mot den nordkoreanske snorvalpens tilltag.

Den som på detta sätt, i trots mot en hel omvärld och entydiga internationella överenskommelser, ger sig in i det agerande, som den nordkoreanske tyrannen och snorvalpen gör, besitter en dumhet som saknar all gräns. Det må vara att snorvalpens främsta syfte är att dupera den egna, av kommunismens bojor djupt förtryckta, befolkning men dumheten är nu så stor att det är tveksamt om någon över tiden låter sig duperas. Icke ens i det mest slutna samhälle kan människans förmåga att tänka fritt och dra sina egna slutsatser kväsas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar